IX Grand Prix Ziemi Garwolińskiej

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA ZAWODÓW  ZGODNIE Z ZALECENIAMI GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO PODCZAS WYSTĘPOWANIA NA TERENIE POLSKI WIRUSA SARS-CoV-2.  
W związku z uczestnictwem w biegu Grand Prix Ziemi Garwolińskiej odbywającym się w Garwolinie 20 września 2020 r. oświadczam, że według swojej wiedzy, nie jestem osobą zakażoną wirusem  SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 oraz nie przebywam na obowiązkowej kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologiczny.
Wyrażam zgodę na kontakt służb sanitarnych w przypadku stwierdzenia zakażenia u osoby uczestniczącej w zawodach. 
Zobowiązuję się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zawodów – zachowania dystansu społecznego 1,5 m, zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.

 

IX GRAND PRIX Ziemi Garwolińskiej

REGULAMIN

 

1. Cel zawodów:

 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu oraz rekreacji ruchowej jako jednego z elementów zdrowego trybu życia.
 • Umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej.
 • Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

2. Organizatorzy:

 • Klub Biegacza „Truchtacz.pl”

3. Partnerzy:

 • Partner organizacyjny

Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie

 • Patroni honorowi

Burmistrz Miasta Garwolin

Starosta Powiatu Garwolińskiego

Przewodniczący Rady Miasta Garwolin

 • Patroni medialni

Portal internetowy WirtualnyGarwolin.pl

“Twój Głos – gazeta powiatu garwolińskiego”

4. Zasady uczestnictwa:

 • Zgłoszenia będą przyjmowane w biurze zawodów w dniu biegu w godzinach 14:00 - 15:00. Zapisu można dokonać także drogą elektroniczną – link do zapisów znajduje się na stronie internetowej https://dostartu.pl/ix-grand-prix-ziemi-garwolinskiej-nowe-otwarcie-v5177
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość .
 • Zawodnicy powyżej 18. roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.
 • Osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i numerem PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów

(podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

 

5. Termin i miejsce zawodów:

 • Miejsce zawodów: tereny przy zbiorniku retencyjnym w Garwolinie
 • Terminy poszczególnych biegów:

I bieg: 20 września 2020

II bieg: październik 2020

III bieg: maj 2021

IV bieg: czerwiec 2021

 • Biegi główne rozpoczynają się o godzinie 15:30
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmiany godziny rozpoczęcia zawodów

6. Trasa:

 • Trasa biegu to pięć okrążeń wokół zalewu rzeki Wilgi oraz terenów rekreacyjnych, nawierzchnia to w 80 procentach ścieżki gruntowe, w 20 procentach asfalt i kostka brukowa, dystans: 5 km.

7. Pomiar czasu:

 • Pomiar czasu wykonany będzie przez organizatora.

8. Klasyfikacja końcowa:

 • W klasyfikacji generalnej Grand Prix Ziemi Garwolińskiej po wszystkich biegach wyróżnione będą kategorie OPEN kobiet, OPEN mężczyzn oraz kategoria 50+ kobiet i 50+ mężczyzn
 • Klasyfikacja generalna zostanie utworzona na podstawie punktów zdobytych w trzech najlepszych biegach danego zawodnika.
 • Punkty przyznawane będą za miejsca zajęte w poszczególnych biegach według systemu: 1 miejsce – 1 punkt, 2 miejsce – 2 punkty, ..., 100 miejsce – 100 punktów
 • Zwycięzcą zostaje osoba, która uzbiera najmniejszą liczbę punktów, uwzględniając wyniki z 3 najlepszych startów.
 • W przypadku zdobycia przez zawodników takiej samej liczby punktów o zajętym miejscu decyduje najlepszy uzyskany czas w 3 najlepszych biegach.

9. Nagrody:

 • W kat. OPEN – puchary oraz nagrody rzeczowe lub finansowe (zostaną podane do wiadomości przed ostatnim biegiem) dla 3 najlepszych zawodników.
 • W kat. seniorów – puchary lub statuetki oraz nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych zawodników.
 • Nagrody nie dublują się. Zawodnicy nagrodzeni w kat. OPEN nie będą dekorowani w kategoriach seniorów.
 • Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

10. Zasady finansowania:

 • Uczestnictwo we wszystkich biegach jest bezpłatne.

11. Pozostałe informacje:

 • Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Uczestnicy ubezpieczają się do następstw nieszczęśliwych wypadków na własną rękę.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki w miejscu rozgrywania zawodów.
 • Protesty należy składać mailowo w terminie do 48 godzin po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

 

Biegi dzieci i młodzieży przy IX GRAND PRIX Ziemi Garwolińskiej

REGULAMIN

 

1. Wpisowe:

 • biegi bezpłatne

 2. Kategorie:

 • D1 – do 7 lat (od 2013) – dystans ok. 300 m
 • D2 – 8 – 10 lat (2012 – 2010) – dystans ok. 300 m
 • D3 – 11 – 12 lat (2009 – 2008) – dystans ok. 600 m
 • D4 – 13 – 15 lat (2007 – 2005) – dystans ok. 1200 m
 • o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

3. Termin:

 • Biegi odbywają się  o godzinie 15:00 tj. 30 min przed startem biegu głównego.

 4. Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia dokonujemy najpóźniej 20 minut przed biegiem w biurze zawodów. Zapisu możnadokonać także drogą elektroniczną – link do zapisów znajduje się na stronie internetowej www.truchtacz.pl
 • Przy zgłoszeniu obowiązkowa jest obecność rodzica bądź opiekuna prawnego.

 5. Nagrody:

 • Każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.
 • W każdej kategorii na zakończenie cyklu zostaną przyznane nagrody rzeczowe oraz puchary za miejsca 1 – 3.
 • System liczenia punktów jest identyczny jak w biegu głównym.